Volejte  +420 732 555 237   •   Kontakty
Košík je prázdný {{ pocetPolozek }} ks    {{ suma }} Kč
sinstitut-edusi.cz   Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

1. SPRÁVCE
 
EDUSI, vzdělávací centrum Schrödingerova institutu se sídlem Jiříkov, Londýnská ul.356/3a, 407 53
IČ: 71341510
(dále jen „EDUSI“)
Pověřenec: Ing. Jiří Jakoubek, jiri.jakoubek@sinstitut.cz
 
2. VYMEZENÍ ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELU, PRÁVNÍHO DŮVODU, ZPŮSOBU A DOBY JEJICH ZPRACOVÁNÍ
 
2.1.       Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu
Na základě Vámi poskytnutého souhlasu můžeme zpracovávat:
Vaše identifikační a kontaktní údaje, které jste nám poskytl/a při registraci, tedy jméno, příjmení, titul, datum narození, kontaktní a doručovací poštovní adresu, telefonické kontakty, e-mailové kontakty, a v případě, že jste podnikající fyzickou osobu, též Vaši obchodní firmu/název, adresu místa podnikání anebo sídla, identifikační číslo a daňové identifikační číslo
Informace vytvořené na základě Vašeho využívání našich služeb, zejména zařazení do jednotlivých zákaznických segmentů (skupin)

A)    Za jakým účelem a jakým způsobem v tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje? Zasílání informací o aktuálních akcích a o nabídkách naších výrobků a služeb Vaše osobní údaje zpracováváme také proto, abychom Vám mohli zasílat informace o aktuálních akcích, informovat Vás o novinkách.

B)    Jak dlouho budeme v tomto případě Vaše osobní údaje zpracovávat? Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu využívání doplňkových marketingových služeb EDUSI a následujících 5 let po posledním využití takových služeb anebo nákupu u EDUSI při kterém byly použity Vaše údaje. V případě, že odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoliv před uplynutím výše uvedené doby, Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat pro účely poskytování doplňkových marketingových služeb bez zbytečného odkladu po odvolání tohoto souhlasu.

2.2.       Přihlášení k odběru elektronického Newsletteru
Pokud máte zájem o zasílání e-mailových reklamních sdělení (Newsletterů) EDUSI, můžete se k odběru Newsletterů přihlásit, a to vyplněním své e-mailové adresy v příslušném poli na webové stránce https://www.sinstitut-edusi.cz Potvrzením Vašeho přihlášení poskytujete EDUSI souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání reklamního Newsletteru a jeho personifikaci na základě analýzy Vašich údajů. Vámi poskytnutý souhlas můžete kdykoliv později odvolat, a to zasláním sdělení o odvolání souhlasu na e-mailovou adresu: jiri.jakoubek@sinstitut.cz . Po poskytnutí souhlasu bude Vaše e-mailová adresa zařazena do naší databáze pro rozesílání reklamních Newsletterů. Na základě Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat tyto Vaše osobní údaje: E-mailová adresa, jméno a příjmení Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat do doby odvolání Vašeho souhlasu, maximálně ale do doby 5 let ode dne Vašeho přihlášení k odběru Newsletteru anebo od poslední aktivity na našem webu, případně od nákupu u EDUSI, při kterých byla použita e-mailová adresa zadaná při přihlášení k Newsletteru.
 
3. SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ)
 
3.1.       Příjemci osobních údajů
EDUSI s osobními údaji svých zákazníků nikdy neobchoduje, ani je jiným způsobem neposkytuje dalším osobám, které by je užívaly ve svůj prospěch. EDUSI zpracovává Vaše osobní údaje automatizovaně i manuálně za pomocí vlastních zaměstnanců anebo smluvních partnerů, kteří: nám poskytují služby správy, hostingu a servisu námi používaných softwarových aplikací kteří pro nás zajišťují on-line platební služby (provozovatelé platebních brán), kteří se podílejí na vyřizování a vypořádání Vámi uplatněných žádostí, případně reklamací, kteří nám poskytují právní služby, zejména pro nás zajišťuji ochranu našich právem chráněných zájmů a zastupují nás při určení, obhajobě a vymáhání našich právních nároků (advokáti, exekutoři), nebo nám poskytují služby finančního a ekonomického poradenství anebo auditu, provozují technická řešení, díky kterým Vám můžeme na našem webu anebo i dalších webech zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah.   Informace o konkrétním obchodním partnerovi, kterému mohou být zpřístupněny Vaše osobní údaje v konkrétním případě, Vám sdělíme na základě Vašeho dotazu zaslaného na e-mailovou adresu jiri.jakoubek@sinstitut.cz. EDUSI musí v některých případech v souladu s platnými právními předpisy zpřístupnit anebo poskytnout Vaše osobní údaje na vyžádání různým orgánům státní správy, zejména orgánům činným v trestním anebo správním orgánům provádějící kontrolu nebo vedoucím správní řízení.

3.2.       Předávání osobních údajů do třetích zemí
Nedochází k předávání osobních údajů mimo Evropskou unii.  
 
4. ZABEZPEČENÍ DAT
 
Schrödingerův institut, jako zřizovatel EDUSI má nastavena striktní vnitřní pravidla pro zpracování osobních údajů, které musí dodržovat všichni zaměstnanci. Naši zaměstnanci jsou vázání mlčenlivostí a jsou v této oblasti pravidelně školeni a kontrolováni. Taktéž všichni naší smluvní partneři jsou smluvně vázáni dodržovat mlčenlivost, přijímat účinná bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů a zpracovávat předané osobní údaje pouze způsobem a pro účely stanovené Schrödingerovým institutem a EDUSI. Námi používaná infrastruktura a softwarové aplikace jsou náležitě zabezpečeny. 
 
5. VAŠE PRÁVA – PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
 
5.1.       Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
U procesů zpracování osobních údajů, které jsou založeny na Vašem souhlasu, můžete poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu jiri.jakoubek@sinstitut.cz 

5.2.       Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům
Na základě Vaší žádosti Vás budeme informovat o tom, zda EDUSI zpracovává Vaše osobní údaje, či nikoliv. Pokud je zpracováváme, máte právo na předložení kopie zpracovávaných osobních údajů, případně zajištění jiného přístupu k nim. Rovněž máte právo na poskytnutí informací o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme, pro jaké účely, o příjemcích, kterým je poskytujeme, době jejich uchovávání, o zdrojích, ze kterých tyto údaje pocházejí, jakož i právo na vysvětlení principů a důsledků prováděného profilování.

5.3.       Právo na opravu
Máte právo na opravu Vašich nepřesných osobních údajů anebo doplnění Vašich neúplných údajů, a to zasláním sdělení na e-mailovou adresu: jiri.jakoubek@sinstitut.cz

5.4.       Právo na výmaz
V případech stanovených právními předpisy (např. v případě odvolání vašeho souhlasu, zjištění neoprávněného zpracovávání anebo uplatnění námitky proti zpracování pro přímý marketing) máte právo na to, aby EDUSI vymazal osobní údaje, které o vás zpracovává. Nedojde ale k výmazu osobních údajů, které potřebujeme kvůli plnění našich zákonných povinností, údajů nezbytných pro plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a údajů nutných pro ochranu našich oprávněných zájmů anebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

5.5.       Právo na omezení zpracování
V případech stanovených právními předpisy (například do ověření vaší námitky o nepřesnosti zpracovávaných údajů anebo vyřešení vaší námitky proti neoprávněnému zpracování vašich údajů založenému na oprávněných zájmech EDUSI) máte právo na to, aby EDUSI dočasně omezil zpracování vašich osobních údajů. V tomto případě bude EDUSI zpracovávat Vaše osobní údaje pouze z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby svých právních nároků, anebo z dalších důvodů vyjmenovaných v právních předpisech.

5.6.       Právo na přenositelnost údajů
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu anebo kvůli plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a současně se jedná o automatizované zpracování, máte právo požadovat přenos Vašich osobních údajů, které jste nám poskytl/a, k jinému správci. 

5.7.       Právo vznést námitku vůči zpracování osobních údajů
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku, aby EDUSI dále tyto osobní údaje k danému účelu nezpracovával, protože Vaše zájmy, práva a svobody (zejména právo na soukromí) v dané situaci převažují nad oprávněným zájmem EDUSI na dalším zpracovávání osobních údajů. Pokud vznesete takovou námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, EDUSI bez zbytečného odkladu takové zpracování ukončí.

5.8.       Právo na vysvětlení a právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud byste se domníval/a, že při zpracovávání Vašich osobních údajů porušujeme platné právní předpisy, máte právo nás požádat o vysvětlení a odstranění závadného stavu, anebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

5.9.       Společné ustanovení k uplatňování Vašich práv
Vaše práva související se zpracováním Vašich osobních údajů EDUSI můžete uplatnit e-mailem zaslaným na adresu: jiri.jakoubek@sinstitut.cz. Pokud bychom měli pochybnosti o tom, zda žádost podala oprávněná osoba, můžeme Vás vyzvat k poskytnutí dodatečných informací nezbytných k ověření Vaší totožnosti.
 
6. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
6.1.       Účinnost
Tyto zásady jsou účinné od 1. 1. 2022  

Novinky e-mailem

Přihlášením souhlasíte
se zpracovaním osobních údajů
 • Akreditováno
  akreditované kurzy MŠMT
 • Zakázkové kurzy
  kurzy připravíme přesně pro Vás
 • Profesní vzdělávání
  kurzy vhodné pro pedagogické pracovníky
 • Profesionálové
  zkušení a kvalifikovaní lektoři

Kup teď

Inspirace pro Vás

Sledujte nás